• Større skrift/kontrast • Normal visning
Ressursbase
Kurs/Konferanser
Spørsmål/svar
Om troshandboka.no
Om Nord-Norges Diakonistiftelse
Nyhetsarkiv
Hjem
STØRST AV ALT
gir kjennskap til den treenige Gud og hjelp til livstolkning og livsmestring for alle døpte i alderen 0-18 år, uansett funksjonsnivå.
Søk i troshandboka
NYHETSBREV
Ønsker du å motta nyheter
på e-post?

Ditt navn

Din epostadresse


For å hindre spam, skriv bokstavene i feltet.


Telefon:
(+47) 77 00 07 40

Telefaks:
(+47) 77 00 07 41

Postadresse:
Postboks 2013 Kanebogen
9497 HARSTAD 

Epost:
post@diakonistiftelsen.no

Hjemmeside:
www.diakonistiftelsen.no

Ansvarlig redaktør:
Kjeld Ingebrigtsen
NORD-NORGES DIAKONISTIFTELSE - DET DIAKONALE ARBEIDSREDSKAP FOR BISPEDØMMENE I NORD GJENNOM 50 ÅR

På trygg grunn
Den organisasjon som i dag kalles Nord-Norges Diakonistiftelse, har en lang forhistorie og har utført sitt oppdrag under forskjellige navn. Når vi regner 1954 som fødselsår, henger det sammen med at søndag den 11. juli dette året kunne Nord-Norges Åndssvakehjem – Trastad Gård, som organisasjonen da het, ta i bruk sitt første, selveide lokale på Trastad Gård i Kvæfjord.

Åpningsdagen ble en merkedag av de store for hele Nord-Norge, og begivenheten fikk en overveldende oppslutning med over 1.000 mennesker til stede. Hornmusikk og speiderparade innledet dagen og skapte feststemning. Senere fulgte det festgudstjeneste og omvisning på Solgården som den første paviljongen ble kalt. Det var kaffeservering i friluft og kommunal laksemiddag for innbudte gjester.

Representanter fra stat, fylke, kommuner, kristelige og humanitære organisasjoner var møtt fram, og i sine hilsningstaler understreket de alle betydningen av det som skjedde denne dagen.

Direktøren i Norske Hjelpestikker overrakte skjøtet på Trastad Gård, og Hovedkomiteens formann kunne deretter gi eiendommen og bygningen til Nord- og Sør-Hålogaland Bispedømmeråd.

Biskopen i Sør-Hålogaland, Wollert Krohn-Hansen, stod for selve innvielsen, og i sin tale gav han uttrykk for det alle følte: ”Det er med stor og takknemlig glede jeg på vegne av bispedømmerådene i Hålogaland tar imot skjøtet for den herlige Trastad Gård og nøkkelen til den første paviljongen på Åndssvakehjemmet for Nord-Norge – men også med kjensle av et stort og forpliktende ansvar. Jeg takker dem som ved åndens og håndens hjelp har reist selve bygningene her. Men mest av alt gir jeg uttrykk for den store takknemlighet til Gud vi føler alle sammen i dag. ”

Videre dvelte biskopen ved dem som hjemmet var bygd for - barna og foreldrene, og han minnet om Jesu menneskesyn, som omfattet omsorgen for hele mennesket - ”med menneskeverd og menneskerett for alle, endog for de mest forkomne og de minst utrustede”.

Han kom også inn på det kristne grunnlaget for velferdsstaten, og minnet om samfunnets ansvar og plikt til å utøve omsorg. ”Men det betyr ikke at det private initiativ, den enkeltes og menighetens ansvar for å hjelpe dem som har det ondt, kan opphøre. For det første er oppgaven så overveldende at alle krefter må mobiliseres, og så trenges det personlige innslag. Kristus-impulsen må ikke dø! På kirkens vegne takker jeg i dag statsmakten som har tatt oppgaven opp i hele sin bredde, og jeg takker for den tillit som er vist kirken derved at Hålogaland bispedømmeråd er betrodd den store oppgaven å administrere samordningen av alle gode krefter om kjempeoppgaven å reise en sentralanstalt for åndssvakeforsorgen i Nord-Norge... Det har vært en stor glede å merke den samstemte oppslutning om saken som er vist gjennom de fem år som er gått siden den ble tatt opp. Så være Trastad Gård, Åndssvakehjemmet for Nord-Norge, signet til all sin gjerning i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn!”

Biskopens tale hadde, som vi ser, et klart preg av programerklæring. Her ble verdigrunnlaget slått fast, og hovedplanen for institusjonens videre vekst risset opp. Innenfor rammen av den offentlige omsorgen hadde Bispedømmerådet fått en spesiell oppgave ved å bidra til å virkeliggjøre det kristne menneskesyn overfor de psykisk utviklingshemmede.

På denne tid var det først og fremst omsorgsfunksjonen alle var opptatt av, og lite ante man vel hva Trastad senere skulle komme til å bety for de psykisk utviklingshemmedes rett til et fullverdig liv.

Den utløsende faktor
Ved innvielsen av Trastad Gård var det mange faddere, og prosjektet vitnet om et stort offentlig og privat engasjement. Men som så ofte i slike tilfeller er ideen unnfanget av enkeltmennesker og kjempet fram av ildsjeler som har ofret tid, krefter og penger for sin hjertesak. En slik ildsjel var prestefrua Margarethe Wiig. Hun var opptatt av de åndssvakes kår, og


 
 
 

Developed by Pricom AS © 2006 - Graphic design Highlight Studio
Xbox Live Gratuit